ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ဘာေတြလိုအပ္လဲ။

ေခါင္းေဆာင္မႈ(Leadership) ဆိုတာ ယေန႔ေခတ္မွာ အရမ္းေရပန္းစားၿပီး လူတိုင္း ေန႔စဥ္နီးပါး ၾကားေနရတဲ့ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုပါ။ ‘ ေခါင္းဆိုတာ » ဆက္ဖတ္ရန္ «