ၾကားရသူနားထဲခါးေစမယ့္ မေျပာသင့္တဲ့စကားမ်ား

စကားေျပာတဲ့အခါ ကိုယ္ေျပာလိုက္တဲ့စကားလံုးေတြကိုေရြးခ်ယ္တတ္ ဖို႔လိုပါတယ္။ ေျပာလိုက္တဲ့လူအတြက္ ဘာမွမျဖစ္ေပမယ့္ တစ္ခ်ဳိ႕ စကာ…