သင့္ရဲ ႔ေခြးေလးကိုမေကြ်းသင့္တဲ႔အစားအစာ ၇မ်ိဳး

ေခြးေလးေတြဟာ အစာစားတဲ႔အခါမွာသခင္ေကြ်းတာကိုပဲေစာင့္ျပီးစားၾကပါတယ္။ ေခြးခ်စ္သူေတြကလည္း သူတုိ႔မစားခင္ ေခြးေလးေတြကိုအရင္ေကြ…