အိမ္အတြင္းပိုင္းပံုစံေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ အိမ္ပံုစံဒီဇိုင္းမ်ား

အိမ္အတြင္းပိုင္းပံုစံေျပာင္းခ်င္ေပမယ့္ ဘယ္လိုပံုစံေျပာင္းရမွန္းမသိတဲ့လူေတြ အတြက္ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ဒီဇိုင္းပညာ႐ွင္ေတြက ေျပာ…

(၁၆ဝ)စတုရန္းေပသာ႐ွိတဲ့ ပန္းေရာင္အိမ္ေလးရဲ႕အံ့ၾသစရာအတြင္းပိုင္း ျပင္ဆင္မႈ

ေသးငယ္လွပျပီး စတိုလ္က်တဲ့အိမ္အေသးေလးေတြကို သေဘာက်သူေတြနဲ႔ ဒီအိမ္ပန္းေရာင္ေလးကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီအိမ္ေသးေလးေတြကိ…