ေႏြရာသီအတြက္သင့္ေတာ္တဲ့ Texas က လွပတဲ့လွ်ဳိ႕ဝွက္ဧဒင္ဥယ်ာဥ္

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ေျမေအာက္ျမစ္ေရေတြ ျပင္းထန္စြာတိုက္စားမႈကေန သဘာဝတိုင္းတည္႐ွိလာတဲ့ Hamilton ေရကန္ေလးျဖစ္ပါတယ္။ Hamilton …